درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی هدیه (نویسنده : اسپنسر جانسون)

بودن در زمان حال ، يعني تمركز بر روي آنچه اكنون اتفاق مي‌افتد.

آن هنگام كه در زمان حال احساس ناراحتي يا شكست مي‌كني، زمان آن است كه از گذشته بياموزي، يا براي آينده برنامه‌ريزي كني.

تو نمي‌تواني گذشته را تغيير دهي، ولي مي‌تواني از آن پند بگيري.

اگر از گذشته چيزي نياموخته باشي، مشكل مي‌تواني، آن را رها كني.

ولي همين كه از آن چيزي آموختي و گذشتي، زمان حال را بهبود مي‌بخشي.

هديه زمان حال است. هديه يعني اكنون!