درباره این کتاب صوتی

قوانین ناشناخته تجارت

کتاب صوتی قوانین نانوشته تجارت (نویسنده : دابلیو جی کینگ)

واقعیت این است که موقعیت فعلی خود را به درستی درک کنیم آینده به خودی خود درست خواهد شد.

باید به یاد داشته باشیم شروع یک کار فقط به دلیل پایان رساندن آن ارزشمند است.

اگر نمی‌توانید سروقت به محل جلسه برسید حداقل زودتر در محل قرار حاضر شوید.