زمان محصول: 300 دقیقه
مشخصات فایل: MP3درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی قطار کارآفرینی (نویسنده:دارن هاردی)

دورانی که با شنیدن کلمه «کار آفرین»، معمولاً در ذهنمان شخصی با موهای سفید یا جو گندمی مجسم می شد گذشته است. همان شخص کارآفـرینی  که در آغـاز با ذرّه ذرّه پس انداز کردن و یا با استفاده از پشتـوانه ی دیگران، بالاخره شرکت یا کارخانه ای راه می انداخت.

این شیوه ی کارآفرینی، مخصوص قرن بیستم یعنی عصر صنعت بود، اکنون در قرن بیست و یکم و در عصر ارتباطات و جهش تکنولوژیک هستیم. شکاف و فرصتی که از دوران گذار از عصر صنعت به عصر ارتباطات و تکنولوژی به وجود آمده، مفهوم کارآفرین و کارآفرینی را کاملاً متحول کرده است و شـرایط جدید به ما این امـکان را می دهد که با یاد گرفتن نکاتی خاص ، یک کارآفرین شویـم، حتی با دسـت