زمان محصول: ۷ ساعت و ۲۱ دقیقه
مشخصات فایل: MP3درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی قدرت اراده (نویسنده : کلی مک‌گونیگال)

درمورد این است که چرا با اینکه خواسته اید و حتی برنامه ریزی و هزینه هم کرده اید، ولی تابه حـال نتوانسته  اید به اهدافتان برسید.

چطور می توانیم در این دنیا مثل واگن های صف بسته منتظر نایستیم و خـود، لوکوموتیوی باشیم، که با اراده ی خویش پیش می رود.

چطور باید قصد را به اراده تبدیل کرد،زیرا داشتن قصدِ خشک وخالی کسی را به موفقیت نمی رساند.

چطور با افزایش اراده امکان دست یابی به آرزوهایتان نیز افزایش پیدا می کند.

چطور در برابر مشکلات زندگی بیشتر از آنچه که از خودتان توقع دارید، بایستید.

چطور می توان حتی در بدترین شرایط هم به میل خود زندگی کرد و فقط زنده نماند.