درباره این کتاب صوتی

کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل (نویسنده : جرج کلایسون)

پول خوشبختی نمی آورد!! این جمله ای است که بارها و بارها شنیده ایم و بسته به شرایط مالی و اجتماعی هر بار نظر متفاوتی نسبت به آن داشته ایم.اما آنچه مسلم است و می توان با جرات آن را بیان کرد، این است که: « بی پولی حتما بدبختی می آورد»

در این کتاب داستانهایی تمثیلی از سرزمین باستانی بابل استفاده شده است و در قالب این تمثیل آموزشهایی کاربردی درباره روش رسیدن به استقلال مالی ارایه شده است. میلیون ها نفر در سراسر جهان این کتاب را مطالعه کرده و با بکار بستن آموزه های این کتاب به ثروت رسیده اند.