درباره این پکیج آموزشی

آموزش بیرحمانه !

بیاموزید که چگونه دیگران را از سرراهتان کنار بزنید و نیروی دشمن را در راستای تحقق اهدافتان بکار گیرید

فهرست کتاب:

قانون 1: خود را بازآفرینی کنید/ قانون 2: دستان خود را پاک نگه دارید/ قانون 3: نیازهای مردم را در نظر بگیرید تا بدون بهانه …/ قانون 4: با جسارت وارد عمل شوید/ قانون 5: حرکت خود را تا مرحله آخر برنامه ریزی کنید/ قانون6: وانمود کنید همه چیز را با کوشش کمی به دست آورده اید/ قانون 7: گزینه ها را کنترل کنید؛ مردم را مجبور کنید…/ قانون 8: روی رویاهای مردم کار کنید/ قانون 9: نقطه ضعف هر کسی را کشف کنید/ قانون 10: به روش خودتان پادشاهی کنید/ قانون11: در هنر زمانبندی استاد شوید/ قانون 12: چیزهایی که نمی توانید داشته باشید تحقیر کنید/ قانون 13: ظاهری برانگیزاننده ایجاد کنید/ قانون 14: آن طور که می خواهی فکر کن؛ آن طور که…/ قانون 15: آب را گل آلود کن و ماهی بگیر/ قانون 16: غذای رایگان را تحقیر و رد کن/ قانون 17: پایتان را در کفش بزرگترها نکنید/ قانون 18: چوپان را بزن؛ گوسفندان پراکنده می شوند/ قانون 19: بر قلب و ذهن دیگران اثر بگذار/ قانون 20: با ایجاد یک تصویر آینه ای، مخاطب خود را خلع سلاح کن/ قانون 21: لزوم تغییرات را موعظه کن؛ اما یکباره تغییر…/ قانون 22: هرگز خیلی کامل جلوه نکن/ قانون 23: فراتر از اهدافی که تعیین کرده اید، نروید/ قانون 24: بدون شکل باشید