درباره این پکیج آموزشی

بیست و چهار قانون بدست آوردن قدرت

آموزش بیرحمانه !

بیاموزید که چگونه دیگران را از سرراهتان کنار بزنید و نیروی دشمن را در راستای تحقق اهدافتان بکار گیرید

فهرست کتاب:

قانون 1: هرگز برجسته تر از مافوق خود نباش/ قانون 2: به دوستانت بیش از حد اعتماد نکن/ قانون 3: مقاصد خود را پنهان کنید/ قانون 4: بیشتر از آنچه ضروری است، صحبت نکنید/ قانون 5: همه چیز به شهرت و اعتبارت بستگی دارد/ قانون6: به هر قیمتی مورد توجه باش/ قانون 7: دیگران را مجبور کنید برایتان کار کنند/ قانون 8: دیگران را به طرف خود جلب کنید/ قانون 9: در عمل برنده شو، هرگز دست به مباحثه نزن/ قانون 10: از خوش نبودن و بدشانسی اجتناب کنید/ قانون11: وابسته کردن مردم به خود را بیاموزید/ قانون 12: در صورت لزوم از سخاوت و صداقت برای …/ قانون 13: هنگامی که تقاضای کمکی می کنی…/ قانون 14: چهره یک دوست را به خود بگیرید/ قانون 15: دشمن خود را کاملا نابود کن/ قانون 16: برای افزایش احترام و عزتت از غیبت استفاده کن/ قانون 17: دیگران را در حالت بلاتکلیفی قرار دهید/ قانون 18: برای حفاظت از خود قلعه نساز، تنها ماندن خطرناک است/ قانون 19: بدانید با چه کسی باید برخورد کنید/ قانون 20: به هیچ کس وابسته نشوید/ قانون 21: از ابلهی برای بدام انداختن ابلهی دیگر استفاده کن/ قانون 22: از تاکتیک تسلیم شدن استفاده کنید/ قانون 23: نیروهایت را متمرکز کن/ قانون 24: نقش یک درباری کامل را بازی کنید